Όροι διαγωνισμού Facebook “Δώρο ένα έλατο”

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία Garden Center Βασιλειάδη που βρίσκεται στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνστανίνου Καραμανλή, 12ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, Θέρμη, προκηρύσσει διαγωνισμό , ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/fiva.gr/ με δώρο ένα έλατο. Τo Δώρo είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα μεταβίβασης αυτού ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του διοργανωτή και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 28/11/2020, ώρα 10:30, έως και την 4/12/2020, ώρα 12.00. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο  https://www.facebook.com/fiva.gr/.
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν κάνοντας “Like” στη σελίδα του διοργανωτή στο facebook, ‘’Share’’ στο post και ‘’Tag’’ ένα φίλο τους. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο διοργανωτής.
 5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή. Ο νικητής του δώρου  θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού την 4/12/2020 , ώρα 12.30.  Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω Facebook σε comment και θα ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Facebook. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει εντός 2 ημερών θα χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και η ηλεκτρονική κλήρωση θα επαναλαμβάνεται προκειμένου να αναδειχθεί άλλος.
 6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Ο διοργανωτής θα επικοινωνήσει άμεσα με τον νικητή, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του δώρου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου, και η διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση του.
 7. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που ο νικητής του διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου.
 8. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη σελίδα https://www.facebook.com/fiva.gr/.
 9. Προσωπικά Δεδομένα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον διοργανωτή για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου. Έτσι, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία του νικητή, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς τον Διοργανωτή όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας καθώς και για την χρήση των προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την διενέργεια του διαγωνισμού.
 10. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του συμμετέχοντος έναντι του διοργανωτή.
 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
 12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσομένης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.